GALJOEN.NL

Galjoen.nl

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van Handelsonderneming Galjoen

(hierna te noemen: "Leverancier"). Gevestigd te Den Helder,gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland 19 mei 2000 onder nummer D-3027.

Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen of met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, onverschillig of zij mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen respectievelijk door Leverancier zijn bevestigd, tenzij en voor zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een afnemer zich bedient, verbinden Leverancier nimmer, tenzij deze door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard.

Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend en gelden tot twee weken na de datum van uitbrengen. Een overeenkomst tussen Leverancier en een afnemer komt eerst tot stand nadat Leverancier de bestellingen of opdrachten van afnemer en eventuele afspraken schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel feitelijk door Leverancier met verzending van de te leveren zaken is aangevangen.

Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging blijkt de totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoering geven door Leverancier aan de opdracht.

Mondelinge en telefonische opdrachten voor artikelen die in voorraad zijn, worden zonder voorafgaande bevestiging uitgeleverd, tenzij anders wordt overeengekomen. Voor mondelinge of telefonisch bestelde artikelen die niet uit voorraad geleverd worden, wordt uiterlijk na 5werkdagen een orderbevestiging gezonden.

Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke bevestiging van Leverancier is uitsluitend deze bevestiging bindend.

Indien de inhoud van de offerte en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.

Prijs

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen af magazijn van Leverancier en luiden deze in Euro's, exclusief BTW.
De kosten van verpakking en de verschotten ter zake vracht- en andere daarmee samenhangende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

Levertijd

Opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Leverancier geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding kan afnemer jegens Leverancier geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding, nog ontbinding van de overeenkomst vorderen.

De wederpartij zal eerst dan aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens overschrijding van de levertijd indien de wederpartij

Leverancier ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de wederpartij Leverancier alsnog een termijn van minimaal dertig dagen heeft gegund alsnog aan haar verplichting tevoldoen.

Afname, transport, lossing

Leverancier heeft de keuze van de wijze van transport, van de te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen of afnemer de zaken zelf (doet) afhalen bij het magazijn van de Leverancier.

Indien, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, de aan afnemer te leveren zaken bij Leverancier gereed staan ter afname en Leverancier zulks aan afnemer heeft meegedeeld, is afnemer binnen een redelijkerwijs kortstmogelijk termijn na deze melding tot afname verplicht.

Betaling

Tenzij anders is overeengekomen zal afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag binnen de op de factuur aangegeven termijn aan Leverancier betalen zonder dat afnemer recht heeft op enigeniet uitdrukkelijk overeengekomen korting of op het toepassen van schuldvergelijking c.q.verrekening. Indien de betalingstermijn niet op de factuur is aangegeven zal afnemer binnen 14dagen na factuurdatum betalen.

Indien afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerdebedrag niet volledig heeft voldaan komt afnemer, zonder dat enige sommatie of ingebrekestellingvereist zal zijn, in verzuim.

Gedurende de periode dat afnemer in verzuim is als in het voorgaande lid bedoeld, is afnemer een rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, gelijk aan de wettelijke rente.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening vanafnemer. Leverancier berekent de incassokosten volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, evenwel met een minimum van f 150,00.

Door afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.

Leverancier is bevoegd de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat, naar redelijk oordeel van Leverancier, de financiëletoestand van afnemer daartoe aanleiding geeft, onverminderd het recht van Leverancier opschadevergoeding indien daartoe termen zijn en zonder dat afnemer enige aanspraak opschadevergoeding kan doen gelden.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door de Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot het moment dat afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die zaken, de (daaraan) teverrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekort schieten in denakoming van de overeenkomst, heeft voldaan. Tot dat moment heeft afnemer ten aanzien van diezaken slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. Afnemer zal nimmer deze zaken metenig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking (doen)stellen.

Leverancier is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken welke aan afnemer zijn geleverd doch eigendom zijn van Leverancier, terug te nemen door deze wegte halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden in geval dat:

  1. afnemer langer dan 30 dagen in verzuim verkeert;
  2. afnemer surséance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement komt teverkeren;
  3. beslag wordt gelegd op een of meer eigendommen van afnemer.

Ingeval van terugname van zaken welke door Leverancier zijn geleverd wordt de koopprijs aan deafnemer gecrediteerd, onder aftrek van 25% daarvan wegens kosten en schade, onverminderd eventuele verdere rechten op schadevergoeding.

Kwaliteit

Leverancier staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door Leverancier geproduceerde of gemodificeerde zaken.

Leverancier staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van geproduceerde of gemodificeerde zaken voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Voor handelsartikelen ligt de verantwoordelijkheid voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik bij de toeleverancier van Leverancier. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens de toeleverancier verstrekte adviezen, gegevens,berekeningen of andere opgaven ter zake het geleverde.

Reclame of klachten

De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of rede